Hjem - Lions Herning Uldjyden

Menu

Vedtægter

Vedtægt for Lions Herning Uldjyden.
Dansk klub nr. 79 og international nr. 46741


§ 1. Tilknytning til Lions International.
Klubben er godkendt af LCI, og er som tilknyttet denne sammenslutning forpligtet til at overholde dennes love og vedtægter.

§ 2. Klubbens navn.
Klubbens navn er Lions Herning Uldjyden.

§ 3. Klubbens formål.
At hjælpe mennesker i nød, lokalt, regionalt og globalt.
At forene medlemmer i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse
At skabe og opretholde forståelse mellem verdens folk.

§ 4. Optagelse af medlemmer.
Som medlem af klubben kan optages kvinder og mænd.
Som medlem kan optages enhver myndig person der:
nyder god anseelse i lokalsamfundet,
vil overholde LCI`s love og vedtægter og etiske regler,
arbejde med aktiviteter for at yde service,
arbejde for at fremme medlemstilgang,
arbejde for at der i klubben er et godt kammeratskab og venskab.
Medlemskab kan opnås efter indbydelse.
Klubbens bestyrelse træffer ved simpelt flertal afgørelse om hvorvidt en foreslået person opfylder ovennævnte og kan optages.
Afgørelse herom anbefales efter, at nævnte person har deltaget i 2 – 3 møder.

§ 5. Udmeldelse.
Et medlem kan når som helst udtræde af klubben ved fremsendelse af skriftlig udmeldelse til klubbens præsident, men fritages ikke for at betale forfaldent kontingent og andre udgifter til klubben.
Udmeldelse i en halvårsperiode medfører ikke tilbagebetaling af del af kontingentet. Et udmeldt medlem skal aflevere ting der tilhører klubben og undlade at anvende Lions emblemer og kendetegn.

§ 6. Fortabelse af medlemskab.
Et medlem kan efter bestyrelsens beslutning ekskluderes såfremt kontingent ikke betales til trods for fremsendelse af en rykker. Dette kan besluttes af et flertal i bestyrelsen og uden at medlemmet har adgang til at lade dette prøve af generalforsamlingen.
Et medlem kan efter bestyrelsens beslutning ekskluderes, hvis dette medlem ikke overholder eller lever op til de under § 4 nævnte punkter.
Dette kan besluttes af et flertal i bestyrelsen.
Inden eksklusion effektueres skal der gives medlemmet en frist på 14 dage, så medlemmet selv kan udmelde sig.
Et medlem der ekskluderes kan inden 14 dage efter eksklusion er meddelt kræve ved henvendelse til præsidenten, at eksklusionen afgøres af klubbens medlemmer på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Hvis mere end ½ af klubbens mødte medlemmer stemmer for at fastholde eksklusionen er medlemmet ekskluderet.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt og det omhandlede medlem har ikke selv stemmeret.

§ 7. Kontingent.
Ved optagelse i klubben betales en af generalforsamlingen fastsat tiltrædelsesafgift.
Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og erlægges kvartalsvis forud.

§ 8. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen har inden for de grænser, der sættes af LCI`s love og vedtægter og denne vedtægt den højeste myndighed i alle klubbens anliggenser.
Generalforsamling indkaldes af præsidenten med mindst 2 ugers varsel med dagsorden ved e-mail eller tilsvarende elektronisk post.
Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april måned.
Forsalg der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Præsidenten i hænde senest den 1.marts.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal med medmindre denne vedtægt indeholder anden bestemmelse.
Referat udarbejdes af sekretæren og underskrives af dirigenten.
Valg af Præsident, bestyrelsesmedlemmer og udpegning til tillidsposter sker for det følgende klubår der starter den 1. juli.
Valg sker ved skriftlig afstemning hvis blot et medlem begærer det.
Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent.
2. Præsidenten aflægger beretning om klubbens virksomhed.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for klubkassen og aktivitetskassen til godkendelse.
Der fremlægges budget for det kommende år til godkendelse.
4. Bestyrelsen stiller forslag til kontingent og tiltrædelsesafgift for det kommende år til godkendelse.
5. Valg af Præsident.
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter præsidentens eller bestyrelsens bestemmelse og skal afholdes hvis en tredjedel af klubbens medlemmer henvender sig skriftligt til bestyrelsen herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den afholdes senest en måned efter at anmodning er modtaget og med indvarsling som ovenfor nævnt.

§ 10. Bestyrelsen.
Klubbens bestyrelse består af 5 personer, og det er Præsidenten, den nærmest foregående præsident, vicepræsident, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. Der træffes beslutning ved simpelt flertal. Hvis der er et lige antal bestyrelsesmedlemmer til stede og i tilfælde af stemmelighed er præsidenten stemme afgørende.
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubben, herunder opgaver vedrørende aktiviteter, økonomi og bevilling af donationer.
Den må ikke pådrage klubben gæld ud over, hvad der kan dækkes af løbende indbetalinger.
Den skal lade bogføring, regnskaber og virksomhed revidere mindst en gang årligt.
Den skal specielt have opmærksomhed på, at klubben skal have en konto til administrativ drift og en konto udelukkende til aktivitetsmidler.
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling udpeger den nyvalgte præsident formændene for de udvalg som bestyrelsen har vedtaget skal varetage klubbens opgaver det kommende år. Samtidig indberettes tillidsmænd til Lions Office.

§ 11. Tegningsregel.
Klubben tegnes i alle daglige anliggender, herunder over for offentlige myndigheder af Præsidenten. Ved væsentlige dispositioner tegnes klubben af Præsidenten i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Fuldmagt til transaktioner i Pengeinstitutter kan meddeles af Præsidenten i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12. Hæftelse.
Intet medlem hæfter personligt for klubbens forpligtelser. Klubben hæfter således alene med sin formue.

§ 13. Klubbens opløsning.
Klubben kan ikke opløses så længe et eller flere medlemmer, som LCI måtte anse som tilstrækkeligt, er villig til at føre klubben videre i overensstemmelse med sammenslutningens love.
I tilfælde af opløsning af klubben skal underretning gives til LCI, Lions Danmark og Distrikt 106 B, og klubbens formue skal anvendes til eller tilbydes til en forening med beslægtet formål, fortrinsvis en dansk Lions klub, efter generalforsamlingens bestemmelse.

§ 14. Ændring af vedtægten.
Ændring af denne vedtægt kan ske på en generalforsamling med to tredjedele majoritet af de fremmødte medlemmer, når det i den udsendte dagsorden er anført, at der er forslag om vedtægtsændring, og hvilke forhold forslaget angår.

§ 15. Ikrafttræden og ikke regulerede forhold
Denne vedtægt træder i kraft straks efter generalforsamlingens beslutning.
Såfremt der måtte være forhold denne vedtægt ikke regulerer skal de være reguleret af den internationale bestyrelses vedtægt og anvisninger.

Vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamling den 1.6.2022 og til omgående ikrafttræden..

Som dirigent Erling Mikkelsen

Følg Lions